چگونه گلند مناسبی با توجه به سایز کابل انتخاب کنیم ؟

چگونه گلند مناسبی با توجه به سایز کابل انتخاب کنیم ؟ برای محکم نمودن کابل در ورودی تابلو برق ها ویا باکس های توزیع در صنعت همواره نیاز است که ما از ابزاری به نام گلند استفاده نماییم گلند ها با انواع مختلفی که در بازار وجود دارند این توانایی را به ما برای تثبیت…